HERKESTERAPİALSINDİYE
DANIŞANA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Herkesterapialsındiye Platformu (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca mevzuatta belirlenmiş esaslara uygun olarak işbu Aydınlatma Metni ile Şirket’imiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirket, siz değerli danışanlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Bizlere, Müşteri Aydınlatma Bildirimi’nin 7. maddesinde yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile danışmanlık ilişkiniz kapsamında aşağıdaki Kişisel Verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: isim, soyisim, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, Skype/zoom vb. sosyal medya platformuna ilişkin kullanıcı adınız,
(ii) İletişim Bilgileriniz: e-posta, telefon, cep telefonu bilgileri ve sosyal medya iletişim bilgileriniz,
(iii) Ödeme ve Finansal Bilgileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası, banka bilgisi, fatura/borç bilgisi,
(iv) Diğer Verileriniz: daha önce psikolojik danışmanlık alıp almadığı bilgisi, başvuru sebebi, hangi iletişim kanalı ile ulaşıldığı bilgisi, yönlendirme yapılan psikolog/psikiyatrist bilgisi, seans tarihi ve saati,

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile danışmanlık ilişkiniz kapsamında elde edilen Kişisel Verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Seans saatlerinin organize edilmesi,
 • Danışan takip listesi oluşturulması,
 • Şirket’e gelen aramaların cevaplandırılması,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallardan gelen danışan başvurularının işbirliği yapılan psikologlara yönlendirilmesi,
 • Sosyal medya platformları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,

*Kişisel verileriniz yalnızca danışmanlık sürecini birlikte yürüttüğünüz psikolog ile sizlerin iletişimini sağlamak ve danışmanlık görüşmelerinin seanslarını organize etmek üzere yukarıdaki amaçlarla işlenmektedir. Danışmanlık faaliyetleri esnasında psikoloğunuza aktaracağınız diğer bilgiler Şirket tarafından işlenmemektedir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz; Kanun’un Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Şirket’imiz tarafından aşağıdaki amaçlar ile ve yalnızca amaç ile sınırlı olmak üzere iş birliği yaptığımız psikologlar ile (fiilen danışmanlık aldığınız psikolog ile) paylaşılmaktadır.

 • Danışan takip listesi oluşturulması,
 • Seans saatlerinin organize edilmesi,
 • Şirket’e gelen aramaların cevaplandırılması,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya platformları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallardan gelen danışan başvurularının işbirliği yapılan psikologlara yönlendirilmesi.

Şirket’imiz ile aranızdaki ticari ilişki ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda veya resmi makamlar, adli merciler veya kolluk kuvvetlerinden bir talep gelmesi halinde, ilgili uyuşmazlık/talep ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak, Kişisel Verileriniz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere yasalara ve ikincil mevzuata uygun olarak Merkez’in hukuki destek hizmeti aldığı avukat ve danışmanlarla paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, danışmanlık ilişkimiz süresince Şirket’e sözlü veya farklı kanallarla (instagram websitesi veya elektronik posta gönderimi ile elektronik mecralar) yazılı olarak ilettiğiniz bilgiler ve Şirket tarafından otomatik yöntemlerle (Şirket’in kullandığı elektronik sistem ve programlar aracılığı ile) ve/veya otomatik olmayan (fiziki dosya ve kayıt tutulması ile) yöntemlerle Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlenmektedir:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdedilen sözleşmelerin ifası.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca Kişisel Verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte dilekçe (i) herkesterapialsındiye adına www.herkesterapialsindiye.com elektronik posta adresine veya (ii) herkesterapialsindiye instagram hesabına veya (iii) Kurul tarafından ayrı yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Herkesterapialsındiye Platformu

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu beyan ederim.

Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:
İmzası: